Fra værdiløst skrald til alternativ energi

Omkring 20-40 % af dit daglige affald er organisk

 

Ved at kværne dit organiske affald frem for at smide det ud i skraldespanden, er du med til at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Rensningsanlægget kan nemlig udnytte energien fra det organiske affald, du putter i din køkkenkværn.

 

Læs mere om køkkenkværnen og miljø på køkkenkværnen.dk

 

Fra værdiløst skrald til alternativ energi 

 

Dit affald kan bl.a. omdannes til biogas, som er et CO2-rigtigt alternativ til de fossile brændstoffer. De fossile brændstoffer er begrænsede, og derfor er det vigtigt for miljøet, at vi udnytter deres alternativer. Køkkenkværnen sikrer altså en miljø-venlig og fornuftig bortskaffelse af affald.

 

Biogas kan anvendes til at producere el og varme. Derudover kan det fungere som brændstof til el-drevne biler. Restproduktet ved produktion af biogas er en form for slam, som indeholder mange gode næringsstoffer - heriblandt fosfor.

 

Denne slam kan med økonomisk og miljømæssig fordel spredes ud på landmandens marker som alternativ til kunstgødning. Derved elimineres de giftige pesticider.

 

Bruger køkkenkværnen meget el og vand?

 

Det er nærliggende at tro, at køkkenkværnen kræver et øget forbrug af el og vand, og derfor ikke er så miljøvenlig, som det påstås. Men det ekstra forbrug af el og vand er faktisk minimalt. Det svarer til et ekstra toiletskyl om dagen.

 
 

 

Sådan skåner du miljøet med en køkkenkværn

 

En køkkenkværn er en af de muligheder, som kommunerne i fremtiden vil have for at udnytte energien og ressourcerne i organisk affald mest effektivt. Udover at begrænse den bakterieholdige og tunge dagrenovation, der lugter og fylder i skraldespanden, så hjælper køkkenkværnen med at skåne miljøet. Det kværnede affald vil nemlig kunne anvendes til fremstilling af miljøvenlig biogas i stedet for at gå til spilde på forbrændingsanlæggene.

 

Hvis mængden af vores organiske affald blev sorteret fra med køkkenkværnen, ville det give følgende fordele:

 • Bedre brændværdi i affald for forbrændingsanlæggene
   
 • Stort set ingen risiko for fejlsortering, idet kværnen ikke kan kværne metalgenstande, glas mv.
   
 • Mulighed for lavere udgifter til indsamling og transport af det resterende affald
   
 • Mulighed for øget biogas produktion
   
 • Mulighed for forbedret kvalitet af det slam, der bruges til gødning
   
 • Mere hygiejnisk - idet det organiske affald bliver bortskaffet dagligt, mens det resterende husholdningsaffald bliver nemmere at håndtere
   
 • Vægten af restaffaldet bliver markant mindre, hvilket er til gavn for bl.a. renovationsmedarbejdere
   
 • Rotter og andre skadedyr i kloakker kan ikke optage det kværnede affald
   
 • Ved øget biogas produktion er der større energipotentiale for el- og biogas drevne køretøjer
   
 • Grundstoffet fosfor kan udvindes og genanvendes på rensningsanlægget i stedet for at blive brændt væk på forbrændingsanlægget

 

Læs rapporter fra udlandet om køkkenkværnens miljømæssige fordele

Praktisk info om køkkenkværnen

Læs mere om erfaring med køkkenkværne i udlandet

Læs om, hvad en køkkenkværn er

Læs om, hvor køkkenkværnen kan anvendes

Læs om, hvad kan kværnes i en køkkenkværn

Læs om, hvordan du søger godkendelse fra kommunen

Læs mere om køkkenkværnen og miljø

 

 

Følg køkkenkværnen på Facebook

Gå til køkkenkværnen.dk